Stapels hout

Legaliteit

Het VVNH-standpunt: “De VVNH is tegen illegaal gekapt hout, - tegen de import van illegaal gekapt hout en vóór een internationale-, mondiale aanpak van het probleem en vóór een wettelijk importverbod op Europees niveau”.

Inleiding
De leden van de VVNH hebben zich door het tekenen van een strikte gedragscode verplicht uitsluitend legaal hout op de markt te brengen en bij voorkeur hout te verhandelen afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. De VVNH zet actief stappen dit te bereiken en ontwikkelt pro-actief en in samenwerking met vooraanstaande nationale en internationale organisaties, methoden en hulpmiddelen om de handel in hout van illegale herkomst aan te pakken.

Oorzaak en gevolgen
Hout dat niet volgens geldende nationale en internationale wet- en regelgeving op de markt wordt gebracht, doet inbreuk op verantwoord bosbeheer en vormt een bedreiging voor bossen als natuurlijke hulpbron. Het dumpen van goedkoop illegaal hout verstoort de vrije markt en belemmert een eerlijke prijsvorming.Indirect bedreigt het een deel van de werkgelegenheid in de herkomstlanden; de substantiële inkomstenderving staat een duurzame regionale ontwikkeling op lange termijn in de weg. De schattingen over het aandeel illegaal hout lopen sterk uiteen, afhankelijk van land en geraadpleegde bron. Duidelijk is echter dat dit probleem vraagt om een daadkrachtige en mondiale aanpak. Verschillende organisaties werken daarom hard aan oplossingen. Klik hier voor een kort overzicht in het Nederlands (pdf, 86 kB).Klik hier voor een kort overzicht in het Engels (pdf, 44 kB).

De VVNH richt de aandacht en de activiteiten vooralsnog uitsluitend op voor de Nederlandse markt belangrijke (sub) tropische producentenlanden. Zij vragenonze extra aandacht door het ontbreken van eenduidige wet- en regelgeving en/of een niet-adequate handhavingsstructuur (kennis, financiën en controlesystemen).

Hoewel de primaire verantwoordelijkheid ten aanzien van illegaliteit bij het betreffende land ligt, doet de VVNH al het mogelijke om het probleem te helpen tackelen.

De VVNH heeft door de Stichting ProBos landendocumenten laten opstellen om inzicht te krijgen in de bosbouwkundige en beleidsmatige situatie in een aantal voor Nederland belangrijke herkomstgebieden:

 

VVNH-activiteiten tegen ‘hout van illegale herkomst’

1) Ondertekening gedragscode (per 31 december 2003; afgerond)
De VVNH-leden tekenden alle de VVNH-gedragscode. Van de zeven gedragsregels luidt de belangrijkste: De leden van de VVNH brengen uitsluitend hout op de Nederlandse markt dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen. Van tien niet-tekenende leden is afscheid genomen. Zie verder:.)

2) Legaliteitsverklaring leveranciers (per 1 januari 2004; afgerond)
Als eerste stap naar een transparant traceringstraject heeft de VVNH eind 2003 een legaliteitsverklaring opgesteld, die door haar leden is verzonden aan al hun leveranciers, wereldwijd. Met de ondertekening garandeert de leverancier de legale herkomst van door hen geleverde partijen hout. Met niet-tekenende leveranciers worden geen zaken meer gedaan.

3) Ontwikkeling transparante traceringssysteem en flankerend beleid
Om de legaliteit van partijen hout aan te tonen, dient een legaliteitsverklaring te worden ondersteund door een traceringstraject: de handelsketen (van bos tot en met de Nederlandse houthandel) zijn hierin onderkend en vastgelegd met bijbehorende en gewaarmerkte documenten, zoals vracht- en laadbrieven,concessievergunningen etc. De ervaring leert dat de situatie in sommige tropische landen een universeel systeem in de weg staat. Daarom zullen per herkomstgebied aangepaste systemen moeten worden ontwikkeld. Vooraanstaande advies- en onderzoeksorganisaties is gevraagd voorstellen voor te leggen voor een effectieve aanpak van het probleem, met in aanvang speciale aandacht voor Indonesië. De onderstaande VVNH-projecten zijn gestart en maken onderdeel uit van een integrale aanpak:

Handelsketencontrolesysteem en legaliteit Indonesië (per februari 2004; lopend)
De VVNH heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van het project ‘Pilot project Indonesia Chain of custody and legality’. Hierbinnen wordt in Indonesië een transparant en werkbaar handelsketencontrolesysteem ontwikkeld en getest, dat wordt vastgelegd in een handleiding voor onafhankelijke verificatie en herkomstgarantie.Verder worden aanbevelingen voor certificering van duurzaam bosbeheer gedaan.

Legaliteitsonderzoek aan Nederland leverende Indonesische houtverwerkende industrie (per mei 2004; lopend)
Het project ’Legality Verification in Indonesian Mills Supplying the Dutch Market’ maakt gebruik van de kennis en ervaring die eerder door de Engelse Timber Trade Federation (TTF) samen met de Tropical Forest Trust (TFT) in Indonesië is opgedaan. Het behelst onderzoek, verifiëring en rapportering van de activiteiten van de Indonesische leveranciers op legaliteit.

Legaliteitstoetsing en tracering toolbox NL-UK Indonesië project 2004 (Afgerond)
'Toolbox for legal verification and timber tracking' is de officiële titel van het Engelstalige rapport dat AIDEnvironment in opdracht van de VVNH heeft opgesteld. Het is een toolbox waarin zeven methoden beschreven worden voor de verificatie van de legaliteit en de chain-of-custody van het houtaanbod.De leden van de VVNH en houtimporteurs uit andere landen, die zeker willen weten dat hun hout een legale herkomst kent, kunnen de methoden toepassen.

Kijk op publicaties om de Toolbox for legal verification and timber tracking te downloaden.

Communicatie en consultatie van Indonesië belanghebbenden;
NL-UK Indonesië project 2004
(Afgerond)
Dit project heeft tot doel VVNH-leden een beter inzicht te geven in de Indonesische factoren en achtergronden van (il-)legaliteit en duurzaamheid. Verder beoogt het project kennisvergroting bij de Indonesische partners van specifieke door VVNH-leden gemaakte afwegingen en keuzes. Een beter begrip voor elkaars positie vergroot de kans op draagvlak en gezamenlijke activiteiten gericht op effectieve oplossingen. In dit project wordt onder andere samengewerkt met de Engelse collega-organisatie Timber Trade Federation (TTF).

In het kader van dit project reisde een delegatie van de VVNH in maart 2005 af naar Indonesie. Kijk op Milieu / Werkbezoek Indonesië voor meer informatie.

 

4) ‘Timber Trade Action Plan for Good Governance in Tropical Forestry’ (Lopend)
Het projectvoorstel met subsidieverzoek dat door de VVNH samen met de Engelse,Belgische, Franse, UCBD en FEBO collega’s in maart 2004 is voorgelegd, is goedgekeurd en toegekend. De EU stelt 3,5 miljoen euro ter beschikking. Dit betekent dat alle VVNH activiteiten tegen illegale kap in de landen Indonesië,Maleisië, Kameroen en Gabon voor 80% door de EU worden gefinancierd. Van het Nederlandse deel van de resterende 20% heeft het ministerie van LNV bovendien toegezegd de helft te betalen. Het project start begin 2005 en eindigt in 2010. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

5) Ontwikkeling ‘Keurhout verificatieprotocol voor aantoonbaar legaalhout (per april 2004; lopend)
Keurhout is door de VVNH gevraagd een verificatieprotocol te ontwikkelen voor aantoonbaar legaal verkregen hout. Het protocol zal uiteindelijk op vergelijkbare wijze door het College van Deskundigen worden toegepast zoals nu het protocol voor duurzaam bosbeheer door Keurhout wordt gebruikt. Het College van Deskundigen toetst de voorgelegde legaliteitsverklaringen en maakt na positieve toetsing een verklaring af. Het College van Deskundigen is tevens gevraagd een protocol te ontwikkelen voor het toetsen van volledige certificeringssystemen. Lees verder:.