Stapels hout

Contributie 2021

I.    CONTRIBUTIE
De contributie is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Basiscontributie: Deze is voor 2021 vastgesteld op € 265,=.
 • Variabele contributie: Deze komt op de basiscontributie en is afhankelijk van het in het vorige jaar (2020) verloonde bedrag.
   
 In 2020 verloond   afdracht 2021
 t/m  € 757.000,= 0,36 %
 tussen  € 757.000,= en  € 1.779.000,= 0,27 %
 tussen  € 1.779.000,= en  € 3.689.000,= 0,18 %
 meer dan  €  3.689.000,= 0,16 %

 

met een minimum van € 265,=. Het minimum is niet van toepassing op bedrijven die voor individuele dienstverlening hebben gekozen (zie hieronder).

Retributie: Voor individuele dienstverlening is een retributie vastgesteld van € 1.500,= per vestiging. Hier kan voor gekozen worden.

 

 • De percentages hebben betrekking op het totaal bedrag aan lonen en salarissen (inclusief eenmalige uitkeringen) dat het lid in 2020 heeft uitbetaald aan alle personeel in dienst van dat lid (kolom 14 loonstaat).
 • Een bedrijf dat op of na 1 juli lid wordt, is in dat jaar slechts de helft van de totale contributie verschuldigd.
 • Wanneer een aanzienlijk gedeelte van de omzet uit branchevreemde activiteiten wordt behaald, kan reductie op de variabele contributie worden verleend.

 

Houtpromotie en onderzoek heffing 2021-2022
In de ledenvergadering van 16 december 2020 is bij algemene stemmen het besluit genomen de Houtpromotie en onderzoeksheffing te continueren en daarmee van toepassing op alle leden. Met deze heffing worden de houtcampagne ‘Hout. Natuurlijk van nu.’ en onderzoeken c.q. activiteiten in het kader van de doelstelling ‘5% meer hout in de bouw’ (zoals brandtesten en LCA onderzoek) gefinancierd.

De promotieheffing bestaat uit een basisbedrag gebaseerd op een staffeling naar het aantal medewerkers per bedrijf, aangevuld met een bedrag van 0,43 promille van de loonsom. De maximale promotieheffing bedraagt € 25.000,- per bedrijf / jaar.

  Staffel 1 Staffel 2   Staffel 3 Loonsomheffing
Aantal medewerkers:* t/m 5 6 t/m 30 > 30  
Basisbedrag: € 500,=   € 750,=   € 1.500,=  
Aanvullend bedrag:             0,43 promille

* Het aantal medewerkers van bedrijven met één en dezelfde eigenaar worden geclusterd.

De contributie inning zal geschieden overeenkomstig de door de Ledenvergadering van 6 juni 1985 daartoe vastgestelde regeling. Deze regeling ziet er aldus uit:

 1. De contributie inning begint met het vragen van de loonsomopgave. De indieningstermijn wordt vastgesteld op 1 maand. Indien het lid niet binnen 1 maand zelf zijn opgave doet, legt het bestuur een ambtshalve aanslag van 125% op, die onherroepelijk wordt indien niet alsnog binnen 1 maand de juiste opgave wordt gedaan.
 2. Aan de contributiefacturen, welke dan ook, wordt een betalingstermijn van 1 maand verbonden. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt rente in rekening gebracht, waarbij uitgegaan wordt van de wettelijke rente.
 3. Een factuur, die langer dan 4 maanden openstaat, wordt ter incasso gegeven. De inningskosten zijn voorrekening van het betrokken lid.
   

II.    VOORSCHOT
De lidmaatschapsprocedure neemt enige tijd in beslag. Aspirant leden kunnen echter nog voor de officiële afronding van de procedure gebruikmaken van de faciliteiten van het lidmaatschap na storting van een voorschot op de contributie ten bedrage van € 265,=. Dit voorschot wordt na de officiële toetreding van het bedrijf verrekend met de contributie; indien een bedrijf als lid door de vereniging wordt afgewezen, wordt het voorschot gerestitueerd; indien een bedrijf zich als kandidaat lid terugtrekt, vervalt het voorschot aan de vereniging als vergoeding van de tot dan toe geleverde diensten.

III.    OPZEGGING
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door opzegging. Hierbij dient een opzegtermijn in acht genomen te worden. Voor beëindiging per 1 januari van een jaar dient opgezegd te worden vóór 1 juli van het daaraan voorafgaande jaar. Voor individuele dienstverlening moet vóór 1 oktober opgezegd zijn.

Voor het afdrukken of bewaren van bovenstaand document kunt u het pdf-bestand ophalen:
Pdf-bestand - Contributie 2021