Stapels hout

Contributie 2024

I.    CONTRIBUTIE
De contributie is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Basiscontributie: Deze is voor 2024 vastgesteld op € 350,=.
 • Variabele contributie: Deze komt op de basiscontributie en is afhankelijk van het in het vorige jaar (2023) verloonde bedrag.
   
 In 2023 verloond   afdracht 2023
 t/m  € 757.000,= 0,39 %
 tussen  € 757.000,= en  € 1.779.000,= 0,29 %
 tussen  € 1.779.000,= en  € 3.689.000,= 0,20 %
 meer dan  €  3.689.000,= 0,18 %

 

met een minimum van € 350,=. Het minimum is niet van toepassing op bedrijven die voor individuele dienstverlening hebben gekozen (zie hieronder).

Retributie: Voor individuele dienstverlening is een retributie vastgesteld van € 1.500,= per vestiging. Hier kan voor gekozen worden.

 

 • De percentages hebben betrekking op het totaal bedrag aan lonen en salarissen (inclusief eenmalige uitkeringen) dat het lid in 2023 heeft uitbetaald aan alle personeel in dienst van dat lid (kolom 14 loonstaat).
 • Een bedrijf dat op of na 1 juli lid wordt, is in dat jaar slechts de helft van de totale contributie verschuldigd.
 • Wanneer een aanzienlijk gedeelte van de omzet uit branchevreemde activiteiten wordt behaald, kan reductie op de variabele contributie worden verleend.

 

Houtpromotie en onderzoek heffing 2024
In de ledenvergadering van 24 november 2022 is bij algemene stemmen het besluit genomen de Houtpromotie- en onderzoeksheffing te continueren voor twee jaar, zijnde 2023 en 2024, en is daarmee van toepassing op alle leden. Met deze heffing worden de houtcampagne ‘Hout. Natuurlijk van nu.’ en onderzoeken c.q. activiteiten in het kader van de doelstelling ‘5% meer hout in de bouw’ (zoals brandtesten en LCA onderzoek) gefinancierd.

De promotieheffing bestaat uit een basisbedrag gebaseerd op een staffeling naar het aantal werknemers per bedrijf, aangevuld met een bedrag van 0,43 promille van de loonsom. De maximale promotieheffing bedraagt € 25.000,- per bedrijf / jaar.

  Staffel 1 Staffel 2 Staffel 3   Staffel 4 Loonsomheffing
Aantal werknemers:* 0 t/m 1 2 t/m 5 6 t/m 30 > 30  
Basisbedrag: € 350,= € 500,=   € 750,=   € 1.500,=  
Aanvullend bedrag:               0,43 promille

* Het aantal werknemers van bedrijven met één en dezelfde eigenaar wordt geclusterd.

De contributie inning zal geschieden overeenkomstig de door de Ledenvergadering van 6 juni 1985 daartoe vastgestelde regeling. Deze regeling ziet er aldus uit:

 1. De contributie-inning begint met het vragen van de loonsomopgave. De indieningstermijn wordt vastgesteld op 1 maand. Indien het lid niet binnen 1 maand zelf zijn opgave doet, legt het bestuur een ambtshalve aanslag van 125% op, die onherroepelijk wordt indien niet alsnog binnen 1 maand de juiste opgave wordt gedaan.
 2. Aan de contributiefacturen, welke dan ook, wordt een betalingstermijn van 1 maand verbonden. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt rente in rekening gebracht, waarbij uitgegaan wordt van de wettelijke rente.
 3. Een factuur, die langer dan 4 maanden openstaat, wordt ter incasso gegeven. De inningskosten zijn voor rekening van het betrokken lid.
   

II.    VOORSCHOT
De lidmaatschapsprocedure neemt enige tijd in beslag. Aspirant leden kunnen echter nog voor de officiële afronding van de procedure gebruikmaken van de faciliteiten van het lidmaatschap na storting van een voorschot op de contributie ten bedrage van € 350,=. Dit voorschot wordt na de officiële toetreding van het bedrijf verrekend met de contributie; indien een bedrijf als lid door de vereniging wordt afgewezen, wordt het voorschot gerestitueerd; indien een bedrijf zich als kandidaat lid terugtrekt, vervalt het voorschot aan de vereniging als vergoeding van de tot dan toe geleverde diensten.

III.    OPZEGGING
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door opzegging. Hierbij dient een opzegtermijn in acht genomen te worden van een half jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december; voor beëindiging per 1 januari van een jaar dient daarom opgezegd te worden vóór 1 juli van het daaraan voorafgaande jaar. Voor individuele dienstverlening moet vóór 1 oktober opgezegd zijn.

Download hier de contributieregeling 2024