Stapels hout

Duurzaam inkoopbeleid overheid

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt geoogst dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft.

Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Voor de instandhouding van het bos is het tot slot belangrijk dat het economische waarde krijgt. Alleen dan kan het bos beschermd worden tegen de omzetting naar andere landgebruiksvormen, zoals landbouw en soja- en palmolieplantages.

Aan het hout kun je echter niet zien of het uit een duurzaam beheerd bos komt. Met duurzaam hout bedoelen we eigenlijk: hout aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Hout, voorzien van een logo of certificaat voor de herkomst (duurzaam bos), is daarmee ‘duurzaam hout’. Lees hier meer over de mogelijke keurmerken.

Door het stimuleren van de vraag naar duurzaam hout in Nederland, wordt een impuls gegeven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Dit is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering en levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG #15). Sinds 2010 koopt de overheid duurzaam in; de afspraak is dat de Rijksoverheid 100%, Provincies 50% en Gemeenten 75% van hun benodigde hout, houtproducten en papier duurzaam inkopen. Zo geeft de overheid, door middel van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), het goede voorbeeld.

Meer lezen over het inkoopbeleid van de Overheid kan hier.

Meer lezen hoe je duurzaam hout en papier kunt inkopen kan hier.

De belangrijkste positieve bijdragen van duurzaam bosbeheer op een rijtje:
– het behoud van onze biodiversiteit, omdat ongeveer 90% van alle plant- en diersoorten voorkomen in bossen, en dan vooral in het tropisch regenwoud. Veel planten zijn nog onbekend en zijn mogelijk van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of gewassen;

– het tegengaan van klimaatverandering: bomen leggen CO2 vast in het hout en produceren in datzelfde proces O2. Op deze manier zuiveren ze de lucht én slaan ze CO2 op in het hout. Pas wanneer het hout verbrand wordt of verrot, komt de CO2 vrij. Dus bij hoogwaardige toepassing in bv. de bouw, blijft de CO2 decennia tot nog veel langer opgeslagen;

– bossen voorkomen erosie doordat de wortels van bomen water en bodem vasthouden. Zo worden landslides en andere vormen van landdegradatie voorkomen;

– in duurzaam beheerde bossen is geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer hout geoogst dan er weer bijgroeit. Hierdoor blijft hout altijd beschikbaar als hernieuwbare grondstof, dit is van groot belang in een tijd waarin steeds meer grondstoffen schaars dreigen te worden.

– de economische positie van bevolkingsgroepen, die van het bos afhankelijk zijn, wordt in duurzaam beheerde bossen beter beschermd. Dit geldt zowel voor inheemse volken en lokale gemeenschappen als de arbeiders in het bos en de keten. Volgens de wereldbank zijn 1,3 miljard mensen direct afhankelijk van het bos. Duurzaam bosbeheer draagt ook zorg voor de rechten van deze mensen;

– door de bossen duurzaam te beheren krijgen ze economische waarde. Als het bos deze economische waarde niet heeft is de kans groot dat het bos wordt omgevormd tot bijvoorbeeld agrarische industrie waardoor de grond wel een economische waarde krijgt. Door hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen blijven de bossen in stand.