Stapels hout

VVNH Duurzaamheidsbeleid en doelstellingen

De VVNH streeft naar 100% duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. De VVNH zet zich in om de Nederlandse houtmarkt verder te verduurzamen. De VVNH is bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid op dit onderwerp voor de komende jaren. Ook wordt bekeken of er nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. 

Voor 2022 gelden de volgende doelstellingen:

- 100% van het plaatmateriaal dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd en/of met een FLEGT vergunning waarbij geldt dat ten minste 90% duurzaam is.

- 100% van het naaldhout dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd.

- ten minste 60% van het gematigd loofhout dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd.

- ten minste 95% van het tropisch loofhout dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd en/of geimporteerd met FLEGT vergunning waarbij geldt dat tenminste 75% duurzaam is. 

Voor duurzaam geproduceerd hout worden internationaal meerdere inhoudelijk verschillende definities gehanteerd. Voor de VVNH gelden de duurzaamheidscriteria die in het kader van het Rijksinkoopbeleid voor hout worden gebruikt. 

Alle leden doen mee: De VVNH kent sinds het begin van het vaststellen van de VVNH gedragscode in 2004 een sanctiesysteem om leden die het VVNH beleid negeren en/of de afspraken niet nakomen ter verantwoording te kunnen roepen. Daarnaast publiceert de VVNH, om de transparantie naar de leden onderling en naar buiten toe te vergroten, de prestaties van de leden op het gebied van duurzame importen en inkopen op het openbare deel van de VVNH website. Deze ‘instrumenten’ hebben hun nut reeds bewezen, maar bieden geen mogelijkheid om leden die de doelstellingen structureel onderschrijden te stimuleren om extra inspanningen te leveren. Daarom is het ondergenoemde voorstel tijdens de genoemde VVNH voorgelegd en goedgekeurd.
 

Belonen en aansporen:  De koploperbedrijven worden in het vervolg in ‘het zonnetje’ gezet. In nauw overleg met de sectiebesturen wordt een geschikte vorm hiervoor vastgesteld. Per jaar wordt voor de verschillende productgroepen: hardhout, naaldhout en plaatmateriaal het door alle leden gerealiseerde duurzaamheidspercentage bepaald en vastgesteld. Voor de achterblijvers geldt het volgende: Leden die dit gemiddelde duurzaamheidspercentage met 50% of meer onderschrijden worden door het VVNH bestuur verzocht een plan op te stellen, gericht op het verhogen van het bedrijfspercentage duurzaam geproduceerd hardhout en/of naaldhout en/of plaatmateriaal. In het geval het lid weigert wordt het desbetreffende lid door het VVNH bestuur met het VVNH sanctiesysteem hierop aangesproken.

 

 

HISTORIE

In de periode 2010-2015 had de VVNH het beleidsplan Wijs met Hout 2010 – 2015 en het daarop gebaseerde Actieplan Bewust met Hout (2010-2015). Beiden zijn in veel opzichten succesvol geweest. Met de mooie resultaten heeft de VVNH zich goed geprofileerd en met de Green Deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’ – die onderdeel vormde van het uitgevoerde beleid -  is het draagvlak voor het VVNH en NBvT beleid verbreed.

Met dit als solide basis is in de tweede helft van 2015 uitvoerig gediscussieerd en zijn er nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de periode 2016-2020: De 100% subdoelstelling voor naaldhout blijft gehandhaafd. De subdoelstelling voor plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020. De subdoelstelling van (tropisch) hardhout gaat van 50% gerealiseerd in 2015 naar 65%(*) duurzaam (tropisch) hardhout in 2020. De overall doelstelling van de VVNH voor de import èn inkoop van duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020.

Gezamenlijke uitvoering met derden: De VVNH draagt natuurlijk zelf de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de eigen doelstellingen. Echter, samenwerkingen met andere partijen waren succesvol.  De samenwerking met de NBvT en IDH op dit vlak is vormgegeven in de Stichting Bewust met Hout. Zie voor meer informatie www.bewustmethout.nl. Beiden zijn ook nauw betrokken geweest bij de uitvoering van de Green Deal ’Stimuleren duurzaam bosbeheer’.

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 2017-2020 Na het afronden van de  ‘Green deal, bevorderen duurzaam bosbeheer’  hebben niet alleen de VVNH en de NBvT maar ook de andere Green Deal branches en -partijen aangegeven het zeer wenselijk te vinden om te komen tot een nieuwe Green deal. In 2017 is het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer door 23 partijen ondertekend, met als gezamenlijk doel om meer duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt te krijgen. In 2020 is dit Convenant afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel via p.vandenheuvel@vvnh.nl of 036 5321020.