img

VVNH reactie op RVO uitspraak inzake EUTR en Fibois B.V.

Met de beslissing d.d. 2 november 2016 verklaarde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de door Fibois B.V. ingediende bezwaren ongegrond. Het bezwaar werd eerder door Fibois ingediend als reactie op het besluit d.d. 3 maart jl. van de NVWA om het bedrijf een last onder dwangsom op te leggen. De NVWA is van mening dat Fibois in het kader van de EUTR - en het daardoor voorgeschreven due diligence vereisten - meer mitigerende maatregelen had moeten nemen bij de aankoop van hout uit Kameroen. Aangezien Fibois het niet eens was en is met dit besluit maakte het bedrijf ertegen bezwaar, met de recente RVO uitspraak als resultaat.

Fibois is sinds 2013 lid van de VVNH. De VVNH hanteert sinds 2004 de VVNH gedragscode, waarvan de eerste gedragsregel luidt: ‘De VVNH leden brengen uitsluitend hout op de Nederlandse markt, dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen)’. Op grond van de VVNH statuten en het Huishoudelijk reglement van de VVNH kan het VVNH bestuur in voorkomende gevallen lid-bedrijven die de belangen van de vereniging schaden schorsen, beboeten of royeren. Het uitgangspunt hierbij is dat een bedrijf onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Fibois heeft op 3 maart 2016 weliswaar een last onder dwangsom opgelegd gekregen, maar is niet veroordeeld of beboet. Het bestuur van de VVNH heeft van de beslissingen kennis genomen en op grond daarvan Fibois op 4 november jl. aangeschreven. Het VVNH bestuur gaat ervan uit dat het lid-bedrijf in het vervolg aan alle wensen c.q. eisen van de NVWA tegemoet zal komen. Mocht blijken dat Fibois dat niet doet en er een dwangsom wordt opgelegd, dan is de VVNH voornemens om tot royement van Fibois B.V. over te gaan.

De geschetste situatie met het betreffende VVNH lid-bedrijf is de eerste in Europa en kan daarmee worden gezien als een testcase voor alle Europese operators, die hout als eerste op de Europese markt brengen. De 21 pagina’s tellende uitspraak van de RVO maakt duidelijk hoe complex het hanteren van de EUTR, het volledig voldoen aan de due diligence vereisten en het beoordelen of dat op een juiste manier is geschied, in de praktijk is. Daarbij wordt overigens de vraag of het gekochte hout legaal of illegaal is niet beantwoord. Zoals het vastgestelde VVNH beleid voorschrijft ligt een substantieel deel van de oplossing in het kopen van FSC, PEFC gecertificeerd hout en het in de toekomst kopen van hout met een FLEGT vergunning. Dat is en blijft het advies dat wij onze leden meegeven en dat we als organisatie nastreven, te weten ‘duurzaam geproduceerd hout, de norm in Nederland’.

U kunt hier de VVNH reactie downloaden.

 

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles