Stapels hout

Houtondernemingen - en dus de leden van de VVNH - vallen onder het zogeheten ‘Activiteitenbesluit’ van de Wet Milieubeheer. Ook de emissie-eisen voor de bedrijven die een houtverbrandingsinstallatie in gebruik hebben worden door het genoemde besluit gereguleerd. Daarnaast hebben houtondernemingen te maken met diverse, zowel in Europees als nationaal verband overeengekomen regels en verdragen.

Zo dient de import en het op de markt brengen van hout en houtproducten te voldoen aan de EU Houtverordening (EUTR). Daarnaast gelden voor de import van hout en houtproducten fiscale invoerrechtenregels en om te voorkómen dat hout van beschermde boomsoorten wordt geïmporteerd de regels uit het zogeheten CITES-verdrag (CITES-verdrag). Het voorkomen van het importeren en exporteren van bosaantastende organismen wordt gereguleerd door zogeheten fytosanitaire regelgeving.

Leden kunnen met vragen over bovengenoemde onderwerpen bij het secretariaat VVNH terecht.