Stapels hout

VVNH Duurzaamheidsbeleid en doelstellingen 2016-2020

De planperiode van het VVNH beleidsplan Wijs met Hout 2010 – 2015 en het daarop gebaseerde Actieplan Bewust met Hout 2010-2015 dat de VVNH in de genoemde periode samen met de NBvT heeft uitgevoerd, is in veel opzichten succesvol geweest. Met de mooie resultaten heeft de VVNH zich goed geprofileerd en met de Green Deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’ – die onderdeel vormde van het uitgevoerde beleid -  is het draagvlak voor het VVNH en NBvT beleid verbreed. Met dit als solide basis is in de tweede helft van 2015 uitvoerig gediscussieerd en zijn tijdens de ledenvergadering op 26 november jl. de hiernavolgende nieuwe doelstellingen goedgekeurd.
 

De VVNH doelstellingen 2016-2020: De 100% subdoelstelling voor naaldhout blijft gehandhaafd. De subdoelstelling voor plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020. De subdoelstelling van (tropisch) hardhout gaat van 50% gerealiseerd in 2015 naar 65%(*) duurzaam (tropisch) hardhout in 2020. De overall doelstelling van de VVNH voor de import èn inkoop van duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020. Evenals bij de eerdere beleidsplannen gelden in ieder geval FSC en PEFC als bewijs voor duurzaamheid.

(*) Realiseerbaar met als voorwaarde dat tijdens de planperiode financiële instrumenten ter stimulering van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout kunnen worden ingezet.

Alle leden doen mee: De VVNH kent sinds het begin van het vaststellen van de VVNH gedragscode in 2004 een sanctiesysteem om leden die het VVNH beleid negeren en/of de afspraken niet nakomen ter verantwoording te kunnen roepen. Daarnaast publiceert de VVNH, om de transparantie naar de leden onderling en naar buiten toe te vergroten, de prestaties van de leden op het gebied van duurzame importen en inkopen op het openbare deel van de VVNH website. Deze ‘instrumenten’ hebben hun nut reeds bewezen, maar bieden geen mogelijkheid om leden die de doelstellingen structureel onderschrijden te stimuleren om extra inspanningen te leveren. Daarom is het ondergenoemde voorstel tijdens de genoemde VVNH voorgelegd en goedgekeurd.
 

Belonen en aansporen:  De koploperbedrijven worden in het vervolg in ‘het zonnetje’ gezet. In nauw overleg met de sectiebesturen wordt een geschikte vorm hiervoor vastgesteld. Per jaar wordt voor de verschillende productgroepen: hardhout, naaldhout en plaatmateriaal het door alle leden gerealiseerde duurzaamheidspercentage bepaald en vastgesteld. Voor de achterblijvers geldt het volgende: Leden die dit gemiddelde duurzaamheidspercentage met 50% of meer onderschrijden worden door het VVNH bestuur verzocht een plan op te stellen, gericht op het verhogen van het bedrijfspercentage duurzaam geproduceerd hardhout en/of naaldhout en/of plaatmateriaal. In het geval het lid weigert wordt het desbetreffende lid door het VVNH bestuur met het VVNH sanctiesysteem hierop aangesproken.

 
Gezamenlijke uitvoering met NBvT en IDH:
De VVNH draagt natuurlijk zelf de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de eigen doelstellingen. Gezien de succesvolle samenwerking met de NBvT op dit vlak en hun duurzaamheidsbeleid is het zeer wenselijk om deze samenwerking, mede vormgegeven in de Stichting Bewust met Hout, te continueren en de uitvoering gezamenlijk voort te zetten. Daarnaast is IDH ook nauw bij de uitvoering van de Green Deal ’Stimuleren duurzaam bosbeheer’ betrokken geweest. IDH participeert ook in de stichting. Zie voor meer informatie www.bewustmethout.nl.

Green Deal òf Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 2016-2020? Tijdens de Houtdag op 26 november 2015 werd de Green deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’ officieel afgerond met het overhandigen van de zogeheten ‘Green deal, Impactstudie’ oftewel het rapport met de resultaten van de afgelopen jaren aan het Ministerie van Economische Zaken. Niet alleen de VVNH en de NBvT maar ook de andere Green Deal branches en -partijen hebben aangegeven het zeer wenselijk te vinden om te komen tot een nieuwe Green deal. De komende periode zal worden bekeken met welke concrete doelstellingen, organisaties en activiteiten een nieuwe afspraak inhoud kan krijgen. Zie voor meer informatie www.bewustmethout.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel via p.vandenheuvel@vvnh.nl of 036 5321020.