Stapels hout

VVNH Geschiedenis duurzaam inkopen

De doelstelling om hout als duurzame grondstof te borgen, is al sinds de jaren ’80 onderdeel van het DNA van de Koninklijke VVNH en haar leden. Een greep uit de acties van de Koninklijke VVNH:

1984. Agendering illegale houtkap. De koninklijke VVNH zet, als één van de eersten wereldwijd, illegale houtkap op de agenda in een internationaal seminar over ontbossing. Toentertijd met openingswoord van niemand minder dan Prins Claus.

1993. Convenant Tropisch Hout. Met de overheid en diverse ngo's tekende de brancheorganisatie voor de houthandel in 1993 het Convenant Tropisch Hout dat tot doel had om vanaf het jaar 2000 uitsluitend duurzaam geproduceerd hout te importeren. Een einde aan de handel in illegaal gekapt hout en stimulering van duurzaam bosbeheer maakt bij de VVNH tot op de dag vast onderdeel uit van de communicatie rond bos- en houtgebruik.

1997. Keurhout ontwikkelt protocol voor duurzaam bosbeheer. Het College van Deskundigen van Keurhout heeft in 1997 reeds een officieel protocol opgesteld voor 'duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering'.

2003. Eigen beleid en VVNH-gedragscode. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft VVNH eigen beleid op gebied van legaliteit en duurzaamheid. Eind 2003 (31/12) tekenen alle leden de VVNH-gedragscode met daarin de gedragsregel uitsluitend hout op de Nederlandse markt te brengen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal). Aan de gedragscode is een sanctiebeleid gekoppeld. 

2004. Legaliteitsverklaring leveranciers. In 2003 bestaat nog geen Europese of internationale legaliteitsregelgeving. VVNH stelt daarom als eerste stap zelf een legaliteitsverklaring op die door haar leden wereldwijd wordt verzonden aan alle leveranciers. Met ingang van 1 januari 2004 verklaren leveranciers door ondertekening borg te staan voor de legale herkomst van door hen geleverde partijen hout. Met niet-tekenende leveranciers wordt in discussie gegaan, dan wel afscheid genomen.

2004. Keurhout ontwikkelt 'Verificatieprotocol voor aantoonbaar legaal hout': In 2004 is er nog geen overheidsorgaan dat de richtlijnen van keurmerken voor duurzaam geproduceerd hout op inhoud en betrouwbaarheid beoordeelt. Ook is er nog geen Europese Houtverordening. Het College van Deskundigen van Keurhout heeft in 1997 reeds een officieel protocol opgesteld voor 'duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering'. In aanvulling daarop wordt in opdracht van VVNH in 2004 ook een verificatieprotocol opgesteld voor aantoonbaar legaal hout.)

2004 - 2010. Projecten gericht op legaliteit in producentenlanden. De specifieke omstandigheden in tropische landen verhinderen de realisering van een universeel duurzaamheids- en legaliteitssysteem. Vooraanstaande advies- en onderzoeksorganisaties worden gevraagd voorstellen te doen voor effectief maatwerk. Daarbij is er in aanvang speciale aandacht voor Nederlands belangrijke handelspartners. Met Indonesië worden onderstaande VVNH-projecten gestart:

- Pilotproject Handelsketencontrolesysteem en legaliteit Indonesië (per februari 2004);

- Legaliteitsonderzoek van aan Nederland leverende Indonesische houtverwerkende industrie (per mei 2004);

- Project 'Legality Verification in Indonesian Mills Supplying the Dutch Market': onderzoek, verificatie en rapportage van de activiteiten van de Indonesische leveranciers op legaliteit;

- Rapport 'Toolbox for legal verification and timber tracking' dat AIDEnvironment in opdracht van VVNH opstelt. De toolbox beschrijft zeven methoden voor de verificatie van de legaliteit en toetsing van de chain-of-custody van het houtaanbod;

- Het NL-UK Indonesië project 2004: gericht op het inzichtelijk maken van de Indonesische factoren en achtergronden van (il)legaliteit en duurzaamheid en kennisvergroting en begrip bij de Indonesische partners van specifieke door VVNH-leden gemaakte afwegingen en keuzes. Het project wordt uitgevoerd samen met Timber Trade Federation (TTF);

- Het 'Timber Trade Action Plan for Good Governance in Tropical Forestry' (2005-2010): samenwerking van VVNH, Engelse, Belgische, Franse, UCBD- en FEBO-collega's en het ministerie van LNV tegen illegale kap in de landen Indonesië, Maleisië, Kameroen en Gabon.

2005. Toolbox 'Legal verification and timber tracking'. Ter ondersteuning van de leden ontwikkelt VVNH de Toolbox 'Legal verification and timber tracking'. Dit is een handleiding hoe verantwoord hout in te kopen (legaal en van duurzame herkomst).

2007. TPAC opgericht. Eind 2007 richt de Nederlandse overheid in het kader van haar duurzaam inkoopbeleid de TPAC-commissie op (Timber Procurement Assessment Committee). Deze Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het ministerie (van Infrastructuur en Waterstaat). De taken van Keurhout op het gebied van duurzaam geproduceerd hout worden daarmee overgenomen door TPAC.

2009. Handleiding Exportdocumentatie - Herkomst Bekend: Een speciaal opgestelde handleiding Exportdocumentatie - Herkomst Bekend helpt leden vanaf 2009 helderheid te krijgen in de benodigde documenten voor herkomstbepaling van geïmporteerd hout. In de leidraad is een overzicht opgenomen van exportdocumenten uit twintig producentenlanden.

2009. Ontwikkeling transparante traceringssysteem en flankerend beleid: In navolging op bovengenoemde activiteiten verzwaart VVNH de bewijsvoering: de legaliteitsverklaring moet worden vergezeld van ondertekende, vastgelegde en gewaarmerkte documenten van alle stappen van de handelsketen (van bos tot Nederlandse grens); zoals vracht- en laadbrieven, concessievergunningen etc.

2010-2015. Actieplan Bewust met Hout. In de periode 2010-2015 had de VVNH het beleidsplan Wijs met Hout 2010 – 2015 en het daarop gebaseerde Actieplan Bewust met Hout (2010-2015). Beiden zijn in veel opzichten succesvol geweest. Met de mooie resultaten heeft de VVNH zich goed geprofileerd. Hieronder een greep uit de acties:

2010. Rapportage over duurzaam inkopen. De VVNH ontwikkelt een rapportagesysteem waarmee leden jaarlijks het aandeel duurzaam geproduceerd hout rapporteren. Om onafhankelijkheid te waarborgen, ligt de uitvoering, analyse en controle bij Probos.

2011. Oprichting Stichting Bewust met Hout. De VVNH draagt natuurlijk zelf de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de eigen doelstellingen. Echter, samenwerkingen met andere partijen waren succesvol. De samenwerking met de NBvT en IDH op dit vlak is vormgegeven in de Stichting Bewust met Hout. Zie voor meer informatie www.bewustmethout.nl.

2013-2015. Green deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’. De samenwerking om duurzaam bosbeheer tot norm te maken voor de hele keten breidt zich verder uit. Naast NBvT en IDH doen 24 andere partijen (27 in totaal) mee. Het draagvlak voor het VVNH en NBvT duurzaamheidsbeleid verbreed en meer partijen zetten zich in voor het inkopen van duurzaam geproduceerd hout.

2013. Invoering EUTR. Op 3 maart 2013 wordt ook de EUTR ingevoerd en fungeert het legaliteitsprotocol van Keurhout als ondersteuning bij de uitvoering van due-diligence-onderzoek door leden VVNH en Keurhout.

2016. VVNH scherpt duurzaamheidsdoelstellingen aan. Met het actieplan ‘Bewust met Hout’ als solide basis is in de tweede helft van 2015 uitvoerig gediscussieerd en zijn er nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de periode 2016-2020: De 100% subdoelstelling voor naaldhout blijft gehandhaafd. De subdoelstelling voor plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020. De subdoelstelling van (tropisch) hardhout gaat van 50% gerealiseerd in 2015 naar 65%(*) duurzaam (tropisch) hardhout in 2020. De overall doelstelling van de VVNH voor de import èn inkoop van duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020.

2017. Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 2017-2020. Na het afronden van de ‘Green deal, stimuleren duurzaam bosbeheer’ hebben niet alleen de VVNH en de NBvT maar ook de andere Green Deal branches en -partijen aangegeven het zeer wenselijk te vinden om te komen tot een nieuwe Green deal. In 2017 is het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer door 23 partijen ondertekend, met als gezamenlijk doel om meer duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt te krijgen. Acties zijn gericht om het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen breder in de keten uit te rollen.

2019- heden. Campagne Hout. Natuurlijk van Nu. Samen met de NBvt start de VVNH de marketing campagne ‘Hout. Natuurlijk van Nu.’ Deze campagne is gericht op de ketens in de bouwkolom en hoopt partijen in de bouwkolom te inspireren om met hout te bouwen, vanwege de vele voordelen. Niet alleen in technisch opzicht, maar ook vanuit milieu- en klimaatvoordelen.

2022. Nieuw rapportagesysteem ontwikkelt. Probos ontwikkelt een nieuw rapportagesysteem, Themis, waarin de digitale veiligheid naar de actuele maatstaven gewaarborgd is. Naast de VVNH kunnen ook andere verenigingen hier gebruik van maken. Op deze manier wordt het het gedachtegoed om duurzaam in te kopen verder verspreid binnen Europa.

2023-2024. Invoering EUDR. Samen met een ledencommissie bereid de VVNH haar leden voor op de invoering van deze nieuwe Europese wetgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel via p.vandenheuvel@vvnh.nl of 036 5321020.